Περιστατικά πριν και μετά τις πλαστικές επεμβάσεις

Πάγια αρχή μας αποτελεί η αποφυγή της επέμβασης και η επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές θεραπείες, όπου αυτό είναι δυνατό. Φροντίζουμε πάντοτε ούτως ώστε ο ασθενής να ταλαιπωρηθεί όσο το δυνατό λιγότερο, εξασφαλίζοντας κατά περίπτωση τον ταχύτερο χρόνο ίασης. Παράλληλα, διατηρούμε ως στόχο την μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια του αποτελέσματος (αφορά πλαστικές επεμβάσεις στις οποίες λόγω της φύσης της επέμβασης το αποτελεσμα φθίνει φυσιολογικά με το χρόνο, όπως πχ.facelift).

Επιθυμούμε την αρμονία και τη συμμετρία εξετάζοντας κάθε περίπτωση σφαιρικά και ξεχωριστά, γι αυτό και συμβουλεύουμε πάντοτε τον ασθενή τόσο ως προς τα δυνατά αποτελέσματα όσο και ως προς την αναγκαιότητα ή μη μιας επέμβασης.

Παραθέτουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα πλαστικών επεμβάσεων, που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα μας: